Общи условия за ползване на интернет страницата на Щастливковци 1 ЕООД

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на Щастливковци 1 ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между Щастливковци 1 ЕООД (наричано за краткост https://www.shtastlivkovci.eu/ ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ и/или услугите, предоставяни чрез нея.

Щастливковци 1 ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК-205750381, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 4, бл. 443 партер, МОЛ: Петя Красимирова Петрова, тел. за връзка: +359 876 182 966, e-mail: petrovapetya33@gmail.com

По смисъла на настоящите условия Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ е страницата https://www.shtastlivkovci.eu/

Чл.2. Потребителите на по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1.Активни Потребители – ползващи формите за контакт и онлайн записвания. Потребители, които активно ползват Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ чрез въвеждане на мобилен номер, дата на раждане, и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – записвания.

ал.2.Неактивни Потребители, които посещават Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ , без да използват формите за регистрация и онлайн запитвания.

Чл.3.Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на https://www.shtastlivkovci.eu/ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, https://www.shtastlivkovci.eu/ да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.

https://www.shtastlivkovci.eu/ изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://www.shtastlivkovci.eu/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта https://www.shtastlivkovci.eu/ , собственост на https://www.shtastlivkovci.eu/ e безплатен.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7.Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ , могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ , както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. https://www.shtastlivkovci.eu/ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. https://www.shtastlivkovci.eu/ си запазва правото да не отговаря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. https://www.shtastlivkovci.eu/ не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/ и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функционалността на интернет страницата;

Чл.12. https://www.shtastlivkovci.eu/ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функционалността, предоставяни на Интернет страница на https://www.shtastlivkovci.eu/

Чл.14. https://www.shtastlivkovci.eu/ обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.15. https://www.shtastlivkovci.eu/ си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.16. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.17. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Общи условия за записване в занималня

Занималня за деца от 2 до 5г и от 6 до 12 годишна възраст – може да бъде целодневна и полудневна;

Полудневна занималня за деца от подготвителна група в училище и ученици от  първи до пети клас – сутрешна и следобедна група /за периода от м. септември до месец юни включително/;

Лятна занималня – може да бъде целодневна и полудневна /За периода от м. юни до м. септември включително/

Студиото  не работи на националните празници;

Организационно и методически студиото се ръководи от Управител.

„Щастливковци“  е частно и самоуправляващо се образователно-възпитателен център 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА:

При постъпване на детето в  родителите попълват

  • Декларация-съгласие и Информационен лист /по образец/;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ:

Родителите следва да водят детето в такова здравословно състояние, което да не представлява заплаха за здравословното състояние на другите деца;

Родителите се задължават при записване на детето да представят следните вещи, необходими за престоя на детето:

Чифт пантофи /домашни удобни обувки, които детето да носи само в занималнята/;

Удобни дрехи за почивка

Дрешки за преобличане;

Родителите са длъжни да се съобразяват с работното време. Престоят извън регламентираното работно време се заплаща допълнително;

Родителите се задължават да уведомяват своевременно  ако настъпят промени в здравословното състояние на детето;

Родителите се задължават да заплащат дневната/седмичната/месечната такса.

ОТСЪСТВИЯ:

При предстоящо отсъствие на детето, родителите уведомяват педагозите  за причината и периода на отсъствие;

Детски център ,,Щастливковци“ де се задължава да осигури нормални условия и грижи за децата;

Педагозите се задължават да дават своевременна обратна връзка на родителите за всичко, свързано с престоя на тяхното дете: поведение, начин на общуване, интереси, постижения, развити умения и способности. Обратната връзка се дава в индивидуален разговор с родителя;

Педагозите ,подхождат с необходимото внимание към всяко дете, съобразено с неговото темпо, лични потребности , лично ниво на развитие, заявени интереси в различни области;

Детски център ,,Щастливковци“ си запазва правото да прекрати едностранно приема на детето , без писмено предизвестие  и възстановяване на таксите, при следни случай:

Когато дете не може да се адаптира към групата и пречи на обучителния процес;

Когато родителите отказват съдействие за социализация на детето;

Когато родителите възпрепятстват или омаловажат обучителния процес;

Когато родителите оронват престижа на преподавателите;

Когато родителите употребяват всяка форма на агресия ( вербална, физическа), както към децата, така и към преподавателите.

Детски център и занималня ,,Щастливковци“ не носи отговорност за физически травми и повреди, причинени по време на игра, ако не са причинени по немарливост на персонала.

ТАКСИ

Таксата за обучението и провеждането на курсовете е както следва:

При месечен,целодневен курс на обучение ,  се дължи такса в размер на 400 / четиристотин/ лева.

При еднодневен  курс на обучение ,се дължи такса в размер на 25/деадесет и пет/ лева.

При месечен полудневен курс на обучение  се дължи такса в размер на 300/ сто и петдесет/ лева.

При полудневен курс на обучение, се дължи такса в размер на 15/ петнадесет/ лева.

Индивидуален урок

 /60 мин./, се дължи такса в размер на 18/осемнадесет/ лева.

ОТСТЪПКИ:

10% отстъпка за второ дете от едно семейство.

Тези правила са приети от Управителите на Детски център и занималня ,,Щастливковци“ и са задължителни за двете страни.